Szlovákia: a szegregált oktatás megmaradt / Slovakia: segregated schooling remained

Index: EUR 72/004/2011

2011. június 29 / 29 June 2011

Újabb év telt el úgy, hogy roma gyerekek ezrei részesültek szegregált, alacsonyabb szintű oktatásban, külön iskolákban vagy osztályokban, esetenként “enyhe mentális akadályozottsággal” rendelkező gyerekek számára fenntartott iskolákban vagy osztályokban.

A roma gyerekek diszkrimináció-mentes oktatáshoz való jogának sérelme annak ellenére folytatódott, hogy a kormány 2010 augusztusában ígéretet tett rá, hogy törvényi erővel vet véget az etnikai alapú iskolai szegregációnak. Az Amnesty International aggasztónak találja, hogy a 2010 júliusában hivatalba lépő szlovák kormány a mai napig nem hozott semmilyen kézzelfogható intézkedést ennek érdekében.

Bár Szlovákia törvényei tiltják a diszkriminációt és a szegregációt az oktatásban, a hatóságoknak nem sikerült biztosítaniuk ennek gyakorlati alkalmazását. Ennek a kudarcnak többek között törvényi és igazgatási okai vannak, hiányzik például a szegregáció megfelelő definíciója, a vonatkozó esetek felismerése és nyomon követése, a megfelelő adatgyűjtés, valamint a törvényt megsértő iskolákkal és hatóságokkal szembeni szankciók bevezetése.

Ennek eredményeként a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés elve súlyosan sérül sok roma gyerek esetében.

Június 13-án az Oktatásügyi Minisztérium közzétette az alap- és középfokú oktatás koncepciójáról szóló törvénytervezetet; ez egy stratégiai dokumentum, amely az alapvető elvek megfogalmazásával keretet kíván biztosítani a szlovák oktatási rendszer reformjához. Az Amnesty International különösen aggasztónak találja, hogy a dokumentum nem említi a diszkrimináció-mentesség elvét és a szegregáció tiltásának gyakorlatát a reform egyértelmű céljai között. A szervezet azt is aggályosnak tartja, hogy a törvénytervezet csak “elszórva” foglalkozik a szegregáció kérdésével, nem pedig rendszerbe foglalva.

Az Amnesty International üdvözli a törvénytervezet néhány, a roma gyerekek kirekesztésének orvoslására vonatkozó ajánlását, úgy mint a “szegregáció” definíciójának az anti-diszkriminációs törvényben való rögzítésének sürgetését, valamint azt, hogy felismeri a szükségességét annak, hogy nyomon kövessék, kiértékeljék és közzétegyék az iskolák kirekesztő vagy adott esetben deszegregációs gyakorlatát. A törvénytervezet szintén ajánlást tesz egyéb, támogató intézkedések meghozatalára a hátrányos szociális és gazdasági hátterű, valamint az akadályozott diákok érdekében, hogy problémamentesen részt vehessenek az oktatási rendszer fősodrában.

Az Amnesty International aggódva jegyzi meg ugyanakkor, hogy a törvénytervezet helyenként olyan nyelvezetet használ, amely hozzájárul a már jelenleg is diszkriminált roma gyerekek további megbélyegzéséhez. Azt sugallja, hogy a “marginalizált csoportok” korlátozott hozzáférése a minőségi oktatáshoz többek között annak az eredménye, hogy “a roma közösségnek közvetve érdekében áll a szegregáció”, és hogy mindez “a többségi társadalom természetes önvédelmi reakciója a beilleszthetetlen (sic!) polgárokkal szemben”, akiket úgy ír le, mint akik hajlamosak a “rossz higiéniára, a lopásra, a fizikai támadásokra stb.”

Az Amnesty International-t mélyen aggasztja, hogy a kormánynak ezen emberi jogi botrány kezelése iránti elkötelezettsége ezidáig papíron maradt. A szervezetet továbbá nyugtalanítja, hogy úgy tűnik, ez az elköteleződés nem az iskolarendszerben fennálló szisztematikus diszkrimináció és szegregáció valódi felismerésén alapul. A 2011. május 6-án az Amnesty International-nek küldött levelében az Oktatásügyi Minisztérium államtitkára megjegyzi: “…mindenki rendelkezik hozzáféréssel az oktatáshoz, beleértve a roma gyerekeket. A szlovákiai oktatási rendszer garantálja a roma gyerekek hozzájutását az oktatáshoz, és elutasítunk minden diszkriminációt és szegregációt.”

A levél folytatásában megállapítja, hogy “a roma közösségek és roma gyerekek helyzete iránti felelősség nemcsak a szlovák kormányé, hanem főként maguk a romák a felelősek… Az életük megváltoztatását célzó kezdeményezéseik, erőfeszítéseik és jószándékuk nélkül lehetetlen jó eredményeket elérni Szlovákia összes polgára számára.”

Az Amnesty International tart attól, hogy ez a hozzáállás nem segíti elő a valódi változás véghezvitelét, melyre Szlovákiának jelenleg szüksége van. A roma szülők nem hibáztathatóak az állam súlyos és szisztematikus kudarcaiért, melyek fenntartják az igazságtalanságot, a diszkriminációt és a szegénységet. A diszkriminatív akadályok felszámolásáért és a roma gyerekeknek az oktatás fősodrába való sikeres integrálásáért való elszámoltathatóság a szlovák kormányon múlik. Ez a felelősség nem adható fel a valós vagy vélt szülői elégtelenségekre alapozva.

Az Amnesty International 2007 óta hangoztatja a szlovák kormánnyal kapcsolatos aggodalmait a roma gyerekeknek a szlovák iskolákban való állandósult diszkriminálása és szegregációja miatt. 2010 szeptemberében a szervezet a kormány által meghozandó intézkedések sorozatát javasolta annak érdekében, hogy a szegregáció tilalmának érvényre juttatása és a gyakorlatba való átültetése biztosítva legyen.

A szlovák kormánynak azonnali lépéseket kell tennie a roma gyerekek oktatási rendszerben való szegregációja törvénytelen gyakorlatának megszüntetésére. Ebben a kérdésben túl magas a cselekvés hiányának a humán költsége: hatással van gyermekek ezreinek az életére, a szegénység és diszkrimináció körének csapdájában tartva őket.

Ez a munka része az Amnesty International Méltóságot Mindenkinek kampányának, mely azon emberijog-sértésekre fókuszál, amelyek hajtják és elmélyítik a szegénységet. A kampány részeként az Amnesty International valamennyi kormányt felszólítja arra, hogy biztosítsák az emberi jogok, köztük a gazdasági, szociális és kulturális jogok megsértésének áldozatai számára a hatékony jogorvoslatot. Az Amnesty International valamennyi kormányt felszólítja, hogy ismerjék el a gazdasági, szociális és kulturális jogokat a nemzeti jogukban, mozdítsák el az akadályokat az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés elől, és tegyenek eleget a bíróságok és a nemzetközi emberi jogi mechanizmusok döntéseinek.

Az oldal alján található képeslappal felszólíthatod a szlovák oktatási minisztert, hogy azonnal cselekedjen a romákat érő szegregált oktatás megszüntetése érdekében.


edu.jpg


***** ENGLISH *****

Another school year has finished with thousands of Romani children segregated in inferior education, in separate mainstream schools and classes or in special schools and classes for pupils with “mild mental disabilities”.

Violations of Romani children’s right to education without discrimination continue despite the government’s commitment, in August 2010, to adopt measures to end school segregation on the basis of ethnic origin. Amnesty International is concerned that the Slovak government that took office in July 2010 has failed to the present day to adopt any concrete measures towards that end.

Although Slovak law prohibits discrimination and segregation in education, the authorities have failed to ensure the necessary steps are taken for its enforcement in practice. This failure is a result of a series of shortcomings in law and policy, including lack of an adequate definition of segregation, and failure to monitor and identify cases, collect disaggregated data and impose sanctions for schools and authorities that violate the law.

As a consequence, Romani children are denied equal access to quality education.

On 13 June, the Ministry of Education made available for public comments the draft Concept of Primary and Secondary Education; a strategic document outlining the principles of education with the objective of providing the framework for reforms within the Slovak educational system. Amnesty International is deeply concerned that the document does not list the principles of non-discrimination and enforcement of the ban of segregation, as explicit objectives of the reform. The organization is also concerned that the draft Concept addresses the issue of segregation in a ‘piecemeal’ rather than systemic manner.

Amnesty International welcomes the draft Concept’s inclusion of some recommendations to address the problem of school segregation of Romani children, such as the recommendation for the adoption of a definition of ‘segregation’ in the anti-discrimination law, and its recognition of the need to monitor, evaluate and publish information on segregation and desegregation practices of schools. The draft Concept also recommends the provision of support measures for children from disadvantaged socio-economic backgrounds and for pupils with disabilities so that they can be educated within the mainstream school system.

Amnesty International notes with concern that in some instances the draft Concept uses language which further stigmatizes Romani children currently experiencing discrimination. It suggests that the lack of access to quality education for “marginalized groups” is a result, among other things, of an “indirect interest in segregation from the side of the Romani community,” and of a “natural self-defence of the majority from the unadjustable citizens” (sic) who are described as prone to “ill-hygiene, stealing, physical attacks, etc.”

Amnesty International is deeply concerned that the government’s commitment to address this human rights scandal so far remains only on paper. The organization is further concerned that this commitment does not seem to be founded on a genuine acknowledgment of existing systemic discrimination and segregation within the school system. In a recent letter of 6 May 2011 to Amnesty International the State Secretary of the Ministry of Education notes: “…everyone has access to education, including Romani children. The educational system in Slovakia guarantees Romani children’s access to education and we reject any discrimination or segregation.”

The letter goes on to state that “the responsibility for the status of the Romani community and Romani children does not fall only with the Slovak government, but the responsibility lies mainly with the Roma themselves…Without their initiative, effort and good will to change their lives it is impossible to achieve good results for all citizens of Slovakia.”

Amnesty International is concerned that this attitude is not conducive to bringing about the real change that is currently needed in Slovakia. Romani parents cannot be held to blame for serious and systematic failures of the state, which perpetuate injustice, discrimination and poverty. Accountability for the elimination of discriminatory barriers and for the successful integration of Romani children into mainstream education lies with the Slovak government. This responsibility cannot be abdicated on the basis of real or perceived parental shortcomings.

Amnesty International has been raising concerns over entrenched discrimination and segregation of Romani children in Slovak schools with the Slovak government since 2007. In September 2010, the organization recommended a set of measures to be taken by the government in order to ensure the prohibition of segregation is enforced and put into practice.

The Slovak government must take immediate measures to address the unlawful practice of segregation of Romani children in the educational system. The human cost of lack of action in this matter is too high: it affects the lives of thousands of children and traps them in a cycle of poverty and discrimination.

This work is part of Amnesty International’s Demand Dignity Campaign, which focuses on human rights violations that drive and deepen poverty. As part of the campaign, Amnesty International is calling on all governments to ensure that victims of human rights violations, including economic, social and cultural rights have effective remedies. Amnesty International is calling on all governments to recognise economic, social and cultural rights in national law, remove obstacles to access to justice and comply with the human rights decisions of courts and international human rights mechanisms.

Send a postcard to the Slovak minister of education to urge him take immediate steps to end school segregation of Roma.

A témával kapcsolatos jelentéseink / Further reading and reports

End segregation of Romani children in Slovakia’s schools
http://www.amnesty.org/en/node/18496

Unlock their future: End segregation of Romani children in Slovakia’s schools – School progress report http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR72/002/2011/en

Unlock their future: End the segregation of Romani children in Slovakia’s schools:
http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR72/004/2010/en

Steps to end segregation in education: Briefing to the government of Slovakia:
http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR72/009/2010/en

A tale of two schools: Segregating Roma into Special Education in Slovakia
http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR72/007/2008/en

Still separate, Still Unequal: Violations of the right to education for Romani children in Slovakia http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR72/001/2007/en