Adatvédelmi tájékoztató sütikről

Adatvédelmi tájékoztató

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján

Ki az adatkezelő? Az Amnesty International Magyarország Egyesület (az „Egyesület”, 1054 Budapest, Báthory u. 4., 1/2.; tel.: +36-1-321-4799; e-mail: office@amnesty.hu)

Ki az adatkezelő képviselője? Kéri András (e-mail: keri.andras@amnesty.hu )

Ki az adatkezelő adatvédelmi felelőse? dr. Hacsi Gábor (e-mail: hacsi.gabor@amnesty.hu

Milyen személyes adataidat milyen célból kezeljük?

A hozzád kapcsolódó sütiket kezeljük. A sütik kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a számítógépén vagy a mobil eszközében tárolódnak, így az általad használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogatsz, vagy valamely applikációt használsz. A sütiket csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy időről-időre hogyan használod a szolgáltatást és a tartalmat. A sütik segítenek a honlapok és a mobil applikációkban használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében.

Az Egyesület honlapján (a „Honlap”) tett látogatásod során automatikusan begyűjthetők a látogatásodra vonatkozó adatok, azon honlap domain nevei, amelyről téged a Honlapra átirányítottak, a keresőd, az operációs rendszered típusa, az IP címed, az azonosítód és egyéb információk, amiket a http protokoll továbbít.

A Honlapon felhasznált süti fájlok nem károsak sem a te, sem az általad felhasznált számítógép/végberendezés számára, éppen ezért javasoljuk, hogy ne kapcsold ki azok kiszolgálását a böngésződben.

A Honlapon felhasznált süti fájlok:

Süti neveCél / további információNévLejárat
Cookie AgreementCreated when the ‘OK to Continue’ button is clicked in the cookies notice at the top of page. Hides cookies notice on future visits.PRODUCTS-CRIS-cookieAgreement2 hét
Session IDID of current visitor’s session. It helps to identify the visitor when browsing multiple pages, but the ID itself is not connected to any identity until an administration-level login is done (entering user credentials).PRODUCTS-CRIS-renSessionId2 hét
Session HASHHash to protect cookie Session ID from modification until the next page is loaded.PRODUCTS-CRIS-renSessionHash2 hét
Contact sourceCookie to remember source of a visit (textual id of the source, eg. facebook or campaign2, not related to a contact).cris-source4 perc
Identification of a returning contactID and a hash which ensures the ID is not manipulated. The ID identifies the contact in database. This cookie is not used if the contact does not give a “pre-fill details” consent.cris-contact1 év

Módosíthatod a süti fájlok felhasználásának módját a böngésződön keresztül, ezen belül blokkolhatod vagy törölheted azokat, amelyek a Honlapból (és más internetes portálról) származnak. Ebből a célból módosítani kell a böngésződ beállításait. A törlés módja az alkalmazott böngészőtől függően eltérő. A süti fájlok eltávolítási módjára vonatkozó információk megtalálhatók a kiválasztott böngésző “Súgó” lapján. További információk a süti fájlokról, megtalálhatók az alábbi főbb böngésző oldalakon:

A süti fájlok mobiltelefonon vagy más mobil berendezésen történő irányítására vonatkozó részletes információk megtalálhatók az adott telefonkészülék vagy mobil berendezés Felhasználói kézikönyvében/használati utasításában.

A süti fájlok adott berendezésen való alkalmazásának korlátozása lehetetlenné teszi, vagy nagymértékben megnehezíti a Weblap megfelelő használatát, például, emiatt lehetetlenné válhat a bejelentkezés időszakának fenntartása.

Mi az adatkezelésünk jogalapja?

A teönkéntes hozzájárulásod (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

Kik férhetnek hozzá a személyes adataidhoz? A személyes adataidhoz az Egyesület fundraiser munkatársa, igazgatója férhet hozzá munkaköri feladatai ellátása érdekében. Ezt meghaladóan kizárólag az Egyesület belső CRM-rendszerének fejlesztője és a Honlap kezelője (Fehér Attila, Whitecomp Informatikai Kft., 6033 Városföld Jókai u. 3., info@whitecomp.com), illetőleg az Egyesület rendszergazdája (Xineon-IT Műszaki Szolgáltató Kft., 1138 Budapest, Népfürdő utca 37. 3. em. 9., comproad77@gmail.com) férhetnek hozzá mint adatfeldolgozók, akikkel az adataid biztonságát garantáló szerződést kötünk. Adataidat egyébként nem tesszük elérhetővé, nem továbbítjuk senkinek. 

A személyes adataidat meddig tároljuk? Az egyes sütiket a fenti táblázat szerinti ideig tároljuk, utána törlésre kerülnek.

Tájékoztatunk arról, hogy a személyes adataid szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, és szerződés kötésének nem előfeltétele, valamint nem vagy köteles a személyes adataidat megadni, továbbá nem jár következményekkel az adatszolgáltatás elmaradása.

Az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem történik.

Milyen jogaim vannak a személyes adataimmal kapcsolatban?

A hozzájárulás visszavonásának joga

A fentebb megadott elérhetőségeinken keresztül írásban vagy emailen keresztül a jelen adatkezelési hozzájárulásaid bármikor visszavonhatók. Ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulásod alapján végrehajtott adatkezelések jogszerűségét.

A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

A fentebb megadott elérhetőségeinken keresztül írásban vagy emailen keresztül tájékoztatást kérhetsz tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataidat kezeljük-e.

Ha adatkezelés folyamatban van, jogodban áll információt kérni tőlünk arról, hogy milyen személyes adataidat, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeljük, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataidhoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adataidat, ideértve különösen az EU-n kívüli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Továbbá tájékoztatást nyújtunk részedre az érintteti jogok gyakorlásáról, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogodról.

A tájékoztatás iránti kérelmedre indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül, az általad megadott elérhetőségre küldött levélben vagy emailen keresztül válaszolunk. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatunk téged.

Jogodban áll a személyes adataidhoz hozzáférést kérni és kapni akként, hogy az érintett személyes adataid másolatát írásban vagy emailen keresztül megküldjük neked.

A helyesbítéshez való jog

A fentebb megadott elérhetőségeinken keresztül írásban vagy emailen keresztül kérheted, hogy késedelem nélkül módosítsuk valamely pontatlan személyes adatodat, illetve kérheted a hiányos személyes adataid kiegészítését a helyes adat megjelölésével. Az érintett köteles az általunk kezelt személyes adatában bekövetkezett változást írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt az Egyesületet ért kárért a mulasztó érintett felel.

A törléshez/elfeledtetéshez való jog

A fentebb megadott elérhetőségeinken keresztül írásban vagy emailen keresztül kérheted, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük személyes adataidat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adataidra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;

b) visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásodat, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs más elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adataidat jogellenesen kezeltük;

e) személyes adataidat a ránk alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A fentebb megadott elérhetőségeinken keresztül írásban vagy emailen keresztül kérheted, hogy a személyes adataidra az adatkezelést korlátozzuk, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) vitatod a személyes adataid pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adataid pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és te ellenzed az adataid törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;

c) nekünk már nincs szükségünk a személyes adataidra adatkezelés céljából, de te igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egyesület jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a te jogos indokaiddal szemben.

Az adatok korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a te hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztalsz, a jogi eljárás kezdeményezése előtt célszerű panaszodat először nekünk elküldened, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy a jogszerű állapotot helyreállítsuk.

A felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhetsz arra hivatkozással, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban jogsérelem ért, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Posta cím: 1374  Budapest, Pf.: 603.
Cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://naih.hu

Az általad tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhetsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – választásod szerint – a lakóhelyed szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve bármikor dönthetünk arról, hogy a folyamatban levő adatkezelést új adatkezelési céllal egészítjük ki, ezért fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsuk. A jelen Tájékoztató módosításáról téged értesítünk az általad megadott elérhetőségek valamelyikén.